Monday, March 29, 2010

بهشتيان
قرآن كريم اين كتاب آسماني مملو از آيه هايي است كه آيه به آيه و كلمه به كلمه پند و اندرز مي باشد و در يك كلام درس سالم زيستن را به انسان مي آموزد


يكي از اين آيه هاي زيبا را كه تامل در آن راه نجات انسان را هويدا مي كند در يك طرح براي شما به نمايش گزارده ايم.اميد است كه مورد قبول واقع شود

No comments:

Post a Comment